Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì

Câu hỏi: Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì

A. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau

B. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt 0 độ C

C. Quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt năng hai vật như nhau

D. Quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau

Đáp án A.

Nếu hai vật có nhiệt độ̣ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.