Tại sao tin được truyền qua Xinap theo 1 chiều

Câu hỏi: Tại sao tin được truyền qua xinap theo 1 chiều?

Trả lời:

Vì màng trước Xináp chỉ có các bóng chứa chất trung gian hóa học mà không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học, còn ở màng sau Xináp chỉ có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học mà không có bóng chứa chất trung gian hóa học.

Cho nên lúc đầu chất trung gian hóa học chỉ có thể chứa ở bóng chứa của màng trước Xináp rồi sau đó truyền qua khe Xináp đến màng sau và gắn vào thụ thể của màng sau Xináp mà không có chiều ngược lại -> Quá trình truyền tin qua Xináp chỉ truyền theo 1 chiều.