Nêu diễn biến của quá trình truyền tin qua Xináp hóa học

Câu hỏi: Nêu diễn biến của quá trình truyền tin qua Xináp hóa học

Trả lời:

– Quá trình truyền tin qua xináp hoá học bao gồm 3 giai đoạn sau:

+ Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xináp và làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xináp

+ Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hoá học đi qua khe xináp đến màng sau.

+ Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành và lan truyền đi tiếp.