Ở cây hai lá mầm có những loại mô phân sinh nào

Câu hỏi: Ở cây hai lá mầm có những loại mô phân sinh nào

A. Mô phân sinh lóng

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh đỉnh rễ

D. Mô phân sinh bên

Đáp án D.

Mô phân sinh bên: phân bố theo hình trụ và hướng ra phần ngoài của thân, có chức năng tạo ra sự sinh trưởng thứ cấp nhằm tăng độ dày (đường kính) của thân. Mô phân sinh bên chỉ có ở cây hai lá mầm.