Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé xâm lược Trung Quốc

Câu hỏi: Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé xâm lược Trung Quốc

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh

D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp

Đáp án B.

Trung Quốc là một nước rộng lớn, có dân số đứng đầu thế giới. Trong khi thế lực phong kiến đang ngày càng suy yếu thì Trung Quốc thực sự là một thị trường béo bở, là nơi mà các đế quốc có thể khai thác các nguồn tài nguyên mà Trung Quốc có, cùng với đó là lực lượng lao động rồi dào. Chính vì vậy để xâm chiếm toàn bộ thì cần các nước tham gia.