Những khó khăn gì khi Tin học phát triển

Câu hỏi: Những khó khăn gì khi Tin học phát triển

A. Mất nhiều thời gian để học hỏi tìm hiểu
B. Kinh tế khác nhau nên việc áp dụng tin học còn hạn chế
C. Lợi dụng Internet để thực hiện những hành vi xấu
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án D.

Những khó khăn khi tin học phát triển là mất nhiều thời gian để học hỏi tìm hiểu, kinh tế khác nhau nên việc áp dụng tin học còn hạn chế, lợi dụng Internet để thực hiện những hành vi xấu.