Tag: văn học dân gian

Về phương diện hình thức văn học dân gian
Ngữ văn

Về phương diện hình thức văn học dân gian

Câu hỏi: Về phương diện hình thức văn học dân gian A. có cách phản ánh hiện thực một cách kì ảo. B. thường có nhiều dị bản. C. là tiếng nói chung của một cộng đồng. D. thường có nhiều cốt truyện, tình tiết, sự kiện… được lặp đi, lặp lại. Đáp án B. Về phương diện hình thức văn học dân gian thường có nhiều dị bản. Giải thích: Mỗi tác phẩm văn học dân gian tồn tại thông qua các dị bản. Có thể nêu ra một định nghĩa về dị bản như sau: các dị bản của cùng một tác phẩm văn học dân gian là những văn bản sưu tầm được từ trong đời sống, giống nhau về chủ đề và các nội dung chính.
Những giá trị cơ bản của văn học dân gian Việt Nam cho ví dụ
Ngữ văn

Những giá trị cơ bản của văn học dân gian Việt Nam cho ví dụ

Những giá trị cơ bản của văn học dân gian Việt Nam Văn học dân gian Việt Nam là kho tàng tri thức vô cùng phong phú về đời sống các dân tộc Trí thức trong văn học dân gian Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống: xã hội, con người, tự nhiên được nhân dân đúc kết từ những kinh nghiệm thực tiễn. Ví dụ: Tục ngữ về thiên nhiên: "Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa", "Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm"... Vì là trí thức dân gian nên nó có sự khác biệt về nhận thức với giai cấp thống trị. Văn học dân gian Việt Nam có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm người Văn học dân gian Việt Nam giáo dục con người tinh thần nhân đạo và lạc quan. Đồng thời hình thành phẩm chất tốt đẹp như: yêu quê hương, đất nước, vị tha, kiên trung, cần kiệm... Ví dụ: Truyện cổ...
Vì sao văn học dân gian có tính tập thể
Ngữ văn

Vì sao văn học dân gian có tính tập thể

Câu hỏi: Vì sao văn học dân gian có tính tập thể? Trả lời: Tính tập thể của văn học dân gian biểu hiện mối quan hệ phụ thuộc của văn học dân gian vào môi trường sinh hoạt. Tính tập thể biểu hiện ở quan niệm thẩm mĩ, ở quá trình sáng tác và lưu truyền văn học dân gian. Tập thể hiểu theo nghĩa hẹp là một nhóm người, theo nghĩa rộng là một cộng đồng dân cư. Tập thể bao gồm nhiều cá nhân nhưng không phải tất cả, mỗi cá nhân tham gia vào quá trình sáng tác này ở những thời điểm khác nhau. Lúc đầu do một người khởi xướng lên, tác phẩm hình thành và được tập thể tiếp nhận. Sau đó những người khác (địa phương khác, thời đại khác) tham gia sửa chữa, bổ sung làm tác phẩm biến đổi dần. Quá trình bổ sung này thường làm cho tác phẩm phong phú và hoàn thiện hơn. Thông thường, mỗi cá nhân tha...
Tóm tắt nội dung các giá trị của văn học dân gian
Ngữ văn

Tóm tắt nội dung các giá trị của văn học dân gian

Văn học dân gian là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống các dân tộc (giá trị nhận thức) - Tri thức dân gian phần lớn là những kinh nghiệm lâu đời được nhân dân đúc kết từ thực tiễn. - Tri thức dân gian thể hiện trình độ nhận thức và quan điểm tư tưởng của nhân dân lao động nên nó mang tính chất nhân đạo, tiến bộ, khác biệt và thậm chí đối lập với quan điểm của giai cấp thống trị cùng thời. Văn học dân gian có giá trị giáo dục đạo làm người Văn học dân gian là nhân tố quan trọng trong việc hình thành tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam. Giáo dục tinh thần nhân đạo, tôn vinh những giá trị con người với quan niệm của dân gian “ở hiền gặp lành”, yêu thương con người và đấu tranh để giải phóng con người khỏi áp bức bất công, bất hạnh. Hình thành những phẩm chất truyền thống tố...