Đặc trưng nào không phải của văn học dân gian

Câu hỏi: Đặc trưng nào không phải của văn học dân gian

A. Tính truyền miệng

B. Tính tập thể

C. Tính thực hành

D. Tính địa phương

Đáp án D.

Giải thích: Tính địa phương không phải là đặc trưng của văn học dân gian.