Tác phẩm văn học chữ Nôm đặc biệt xuất sắc dưới thời nhà Nguyễn là

Câu hỏi: Tác phẩm văn học chữ Nôm đặc biệt xuất sắc dưới thời nhà Nguyễn là

A. Truyện Kiều của Nguyễn Du

B. Các bài thơ Nôm của Hồ Xuân Hương

C. Các bài thơ Nôm của Bà Huyện Thanh Quan

D. Các truyện Nôm khuyết danh

Đáp án A.

Tác phẩm văn học chữ Nôm đặc biệt xuất sắc dưới thời nhà Nguyễn là Truyện Kiều của Nguyễn Du.