Thời Lý Trần Hồ quan hệ nước ta với phương Bắc như thế nào

Câu hỏi: Thời Lý Trần Hồ quan hệ nước ta với phương Bắc như thế nào

A. Giữ thái độ vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn để giữ vững biên cương

B. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn

C. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn, nhưng luôn giữ vững tư thế của một dân tộc độc lập

D. Hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi

Đáp án C.

Thời Lý – Trần – Hồ, quan hệ nước ta với phương Bắc là: Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn, nhưng luôn giữ vững tư thế của một dân tộc độc lập.