Tác giả văn học hiện đại

Tác giả văn học hiện đại giai đoạn 1945 – 1954

Các tác giả văn học hiện đại từ 1945-1946: Hoài Thanh (Dân khí miền Trung), Tố Hữu (Huế tháng Tám, Vui bất tuyệt), Xuân Diệu (Ngọn quốc kì, Hội nghị non sông), Trần Mai Ninh (Tình sông núi)…

Sau năm 1946 có các tác giả văn học hiện đại: Nam Cao (Đôi mắt), Kim Lân (Làng), Võ Huy Tâm (Vùng mỏ), Nguyễn Đình Thi (Xung kích), Nguyên Ngọc (Đất nước đứng lên), Tô Hoài (Tập truyện Truyện Tây Bắc), Tố Hữu (tập thơ Việt Bắc), các bài thơ kháng chiến của Hồ Chí Minh: Cảnh khuya, Nguyên tiêu, Báo tiệp…, Quang Dũng (Tây tiến), Chính Hữu (Đồng chí), Trường Chinh (bản báo cáo Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hoá Việt Nam)…

Tác giả văn học hiện đại giai đoạn 1955 – 1964

Học Phi (Một đảng viên), Nguyễn Vũ (Ngọn lửa), Lộng Chương (Quẫn), Đào Hồng Cẩm (Chị Nhàn, Nổi gió)…

Tác giả văn học hiện đại giai đoạn 1965 – 1975

Các tác giả văn học hiện đại Miền Nam có: Nguyễn Thi, Nguyễn Trung Thành, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Trần Hiếu Minh, Phan Tứ, với thơ của Lê Anh Xuân, Nguyễn Khoa Điềm, Giang Nam, Thanh Hải…

Văn học hiện đại Miền Bắc với các tác giả Nguyễn Tuân, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Kiên, Nguyên Khải, Nguyễn Minh Cháu, Hữu Mai, Chu Văn… và nhiều tập thơ của Tố Hữu, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Duy, Xuân Quỳnh, Bằng Việt, Chính Hữu…

Các tác giả với kịch chống Mĩ đã tạo được tiếng vang lúc bấy giờ: Xuân Trình (Quê hương Việt Nam, Thời tiết ngày mai); Đào Hồng Cẩm (Đại đội trưởng của tôi); Vũ Dũng Minh (Đôi mắt)…

Nhiều tác giả với các công trình nghiên cứu, lí luận phê bình xuất hiện và có giá trị: Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…