Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm 1929 chứng tỏ

Câu hỏi: Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm 1929 chứng tỏ

A. Cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước ở Việt Nam đã được giải quyết
B. Giai cấp công nhân đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam
C. Phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn toàn trở thành phong trào tự giác
D. Sự phát triển của khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản

Đáp án D.

Khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản đã du nhập vào Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và cho đến năm 1929 với sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã cho thấy sự phát triển của khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản.