Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý tiến bộ và công bằng xã hội là

Câu hỏi: Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý tiến bộ và công bằng xã hội là

A. Phát triển kinh tế

B. Tăng trưởng kinh tế

C. Hiệu quả kinh tế

D. Cơ cấu kinh tế

Đáp án A.

Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là nói đến khái niệm phát triển kinh tế.