Nơi nào sau đây không có sự chênh lệch giữa ngày và đêm

Câu hỏi: Nơi nào sau đây không có sự chênh lệch giữa ngày và đêm?

A. Chí tuyến
B. Xích đạo
C. Hai cực
D. Vòng cực

Đáp án B.

Do xích đạo nằm giữa chia đôi Trái Đất nên ở đây có sự chênh lệch giữa ngày và đêm rất ít chỉ dao động trong khoảng vài phút.