Có bao nhiêu cách trình bày một thuật toán

Câu hỏi: Có bao nhiêu cách trình bày một thuật toán?

Trả lời:

Thuật toán có thể trình bày bằng 2 cách:

– Cách 1: Dùng phương pháp liệt kê nêu ra tuần tự các thao tác cần tiến hành.

– Cách 2: Dùng sơ đồ khối để thể hiện các thao tác tiến hành.