Sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ thuộc nhiều nhất vào sự phân bố của

Câu hỏi: Sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ thuộc nhiều nhất vào sự phân bố của

A. Sự phân bố dân cư

B. Sự phân bố các ngành sản xuất

C. Sự phân bố các tài nguyên du lịch

D. Sự phân bố các trung tâm thương mại, dịch vụ

Đáp án C.

Hiện nay, sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ thuộc nhiều nhất vào sự phân bố các tài nguyên du lịch.