Phơi sấy nông sản nhằm mục đích gì

Câu hỏi: Phơi sấy nông sản nhằm mục đích gì

A. Diệt vi sinh vật gây hại
B. Tăng chất lượng
C. Tăng khối lượng
D. Đưa về độ ẩm an toàn

Đáp án A.

Diệt vi sinh vật gây hại.