Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì

Câu hỏi: Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì

A. Sử dụng biện pháp so sánh

B. Sử dụng biện pháp ẩn dụ

C. Sử dụng biện pháp nhân hoá

D. Sử dụng biện pháp so sánh và liệt kê theo mô hình “từ … đến…”

Đáp án D.