Trong sóng điện từ dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn

Câu hỏi: Trong sóng điện từ dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn

A. cùng pha với nhau
B. ngược pha với nhau
C. vuông pha với nhau
D. lệch pha nhau 600

Đáp án A.

Trong sóng điện từ, dao động của từ trường và dao động của điện trường tại một điểm luôn luôn cùng pha với nhau.