Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa lịch sử

Câu hỏi: Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa lịch sử gì?

A. Đem lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam

B. Khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng, vua Thục

C. Tạo điều kiện đưa đất nước vươn lên, phát triển thành quốc gia hùng mạnh

D. Đặt nền móng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 938

Đáp án D.

Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc đã đặt nền móng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 938.