Tục ngữ là một thể loại của bộ phận văn học nào ?

Câu hỏi: Tục ngữ là một thể loại của bộ phận văn học nào ?

A. Văn học viết

B. Văn học dân gian

C. Văn học thời kì kháng chiến chống Mĩ

D. Văn học thời kì kháng chiến chống Pháp

Đáp án B.

Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền.