Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

Câu hỏi: Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

A. Có đính các hạt ribôxôm, còn lưới nội chất trơn không có

B. Nối thông với khoang giữa của màng nhân, còn lưới nội chất trơn thì không

C. Hình túi, còn lưới nội chất trơn hình ống

D. Có ribôxom bám ở trong màng, còn lưới nội chất trơn có ribôxom bám ở ngoài màng

Đáp án A.

Lưới nội chất hạt có đính các hạt ribôxom, còn lưới nội chất trơn không có.