Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN

Câu hỏi: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN

A. Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967
B. Thành lập tổ chức liên minh vì tiến bộ năm 1961
C. Kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác (Hiệp ước Bali) tháng 2 – 1976
D. Kí bản Hiến chương ASEAN năm 2007

Đáp án C.

Trong giai đoạn đầu (1967 – 1975) ASEAN là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế. Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali).