Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kỳ nào trong lịch sử Việt Nam

Câu hỏi: Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kỳ nào trong lịch sử Việt Nam

A. Thời nhà nước Văn Lang

B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc

C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc

D. Thời Bắc thuộc

Đáp án B.

Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kỳ cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc trong lịch sử Việt Nam.