Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiều loại chữ ngoại trừ

Câu hỏi: Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiều loại chữ ngoại trừ

A. chữ tượng hình

B. chữ tượng ý

C. hệ chữ cái A, B, C

D. chữ hình nêm

Đáp án C.

Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiều loại chữ ngoại trừ hệ chữ cái A, B, C. Hệ chữ cái A, B, C là phát minh của người Rô-ma (Mục 5 Trang 17 SGK Lịch sử 10 cơ bản).