Sự kiện nào đã đưa lịch sử Trung Quốc bước sang một kỷ nguyên mới

Câu hỏi: Sự kiện nào đã đưa lịch sử Trung Quốc bước sang một kỷ nguyên mới

A. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời (1949)
B. Công cuộc cải cách – mở cửa từ năm 1978
C. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ (1979)
D. Thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (1997) và Ma Cao (1999)

Đáp án A.

Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Sự kiện này đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc thắng lợi. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến. Đưa Trung Quốc bước sang kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.