Tháng 2 năm 1925 Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức

Câu hỏi: Tháng 2 năm 1925 Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức

A. Cộng sản đoàn
B. Đảng Cộng sản Việt Nam
C. Tân Việt Cách mạng đảng
D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

Đáp án A.

Tháng 2-1925, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn, giác ngộ một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã để thành lập tổ chức Cộng sản đoàn.