Đâu là địa chỉ của máy tìm kiếm

Câu hỏi: Đâu là địa chỉ của máy tìm kiếm

A. http://www.google.com.vn
B. http://www.yahoo.com
C. http://www.bing.com
D. Tất cả đều đúng

Đáp án D. Tất cả đều đúng.