Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cuba

Câu hỏi: Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cuba

A. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa 26/7/1953
B. Cuộc đổ bộ của tàu “Gran-ma” lên đất Cu-ba 1956
C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công 1958
D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na 1/1/1959

Đáp án A.

Sự kiện nhân dân Cuba đứng lên đấu tranh chống chế độ độc tài, mở đầu bằng cuộc tấn công vào trại lính Môcađa của 135 thanh niên yêu nước do Phiđen Cátxtơrô lãnh đạo đã mở đầu cho cách mạng Cuba.