Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây gây ra đột biến

Câu hỏi: Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

A. Phương pháp gây đột biến

B. Phương pháp chọn lọc

C. Phương pháp lai

D. Phương pháp nuôi cấy mô

Đáp án A.

Phương pháp gây đột biến: là sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống.