Quang Trung đã đề ra chính sách gì về văn hóa giáo dục

Câu hỏi: Quang Trung đã đề ra chính sách gì về văn hóa giáo dục? Tác dụng của chính sách ấy là gì?

Trả lời:

Ông ban hành “chiếu lập học” coi “xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu”, lấy chữ Nôm là chữ quốc gia dùng trong thi cử và thảo các các sắc lệnh của nhà nước. Chính sách ấy góp phần phát triển giáo dục, bảo tồn và phát triển chữ viết dân tộc.