Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển

Câu hỏi 1: Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển

A. Sự thoái hóa của một loài động vật theo thời gian.

B. Sự biến đổi của sinh vật từ đơn bào đến đa bào.

C. Cây khô héo mục nát.

D. Nước đun nóng bốc thành hơi nước.

Đáp án B.

Giải thích: Sự biến đổi của sinh vật từ đơn bào đến đa bào được coi là sự vận động phát triển.

Câu hỏi 2: Sự vận động theo chiều hướng tiến lên theo chiều hướng từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là nói đến sự

A. tăng trưởng.

B. phát triển.

C. tuần hoàn.

D. tiến hóa.

Đáp án B.

Sự vận động theo chiều hướng tiến lên theo chiều hướng từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là nói đến sự phát triển.

Câu hỏi 3: Ý nào sau đây không phải là sự phát triển?

A. Học từ lớp 1 đến lớp 10.

B. Máy móc thay thế công cụ thô sơ.

C. Hạt thóc nảy mầm.

D. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đáp án C.

Hạt thóc nảy mầm không phải là sự phát triển.