Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì

Câu hỏi: Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì

A. Có khả năng thích nghi với môi trường.

B. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

C. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.

D. Phát triển và tiến hoá không ngừng.

Đáp án B.

Giải thích:

Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường. Từ cấp độ thấp nhất là những tế bào nhân sơ đến cấp độ cao như những loài động vật, thực vật đều có sự trao đổi chất thường xuyên với môi trường bên ngoài.