Trong các câu tục ngữ dưới đây câu nào có yếu tố biện chứng

Câu hỏi: Trong các câu tục ngữ dưới đây câu nào có yếu tố biện chứng

A. An cư lạc nghiệp.

B. Môi hở răng lạnh.

C. Tre già măng mọc.

D. Đánh bùn sang ao.

Đáp án C.

Giải thích:

Phương pháp luận biện chứng: Xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng.

Câu tục ngữ “tre già măng mọc” là câu tục ngữ có ý nghĩa biện chứng bởi đây là hiện tượng tự nhiên của giới sinh vật, khi tre già ắt hẳn sẽ mọc những mầm măng mới.