Sóng điện từ dùng trong thông tin liên lạc dưới nước là

Câu hỏi: Sóng điện từ dùng trong thông tin liên lạc dưới nước là

A.Sóng ngắn

B. Sóng dài

C. Sóng trung

D. Sóng cực ngắn

Đáp án B.

Sóng dài được dùng trong thông tin liên lạc dưới nước.