Một cá nhân thiếu đạo đức thì mọi phẩm chất năng lực khác sẽ

Câu hỏi: Một cá nhân thiếu đạo đức thì mọi phẩm chất năng lực khác sẽ

A. không bị ảnh hưởng
B. không được thừa nhận
C. không còn ý nghĩa
D. trở nên nguy hiểm

Đáp án C.

Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội. Đối với cá nhân:

– Hoàn thiện nhân cách con người.

– Giúp con người có ý thức và năng lực sống thiện, sống có ích, tăng thêm tình yêu đối với Tổ quốc, đồng bào, nhân loại.

– Một cá nhân thiếu đạo đức thì mọi phẩm chất, năng lực khác sẽ không còn ý nghĩa.