Bộ luật nào được biên soạn đầy đủ nhất có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam

Câu hỏi: Bộ luật nào được biên soạn đầy đủ nhất có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam

A. Hình thư

B. Hình luật

C. Quốc triều hình luật

D. Hoàng Việt luật lệ

Đáp án C.

Bộ luật được biên soạn đầy đủ nhất có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam là Quốc triều hình luật.