So với đồng bằng sông Cửu Long thì địa hình đồng bằng sông Hồng

Câu hỏi: So với đồng bằng sông Cửu Long thì địa hình đồng bằng sông Hồng

A. thấp hơn và bằng phẳng hơn

B. thấp hơn và ít bằng phẳng hơn

C. cao hơn và bằng phẳng hơn

D. cao hơn và ít bằng phẳng hơn

Đáp án D.

So với đồng bằng sông Cửu Long thì địa hình đồng bằng sông Hồng cao hơn và ít bằng phẳng hơn (đồng bằng Sông Cửu Long có địa hình thấp và bằng phẳng hơn, từ thượng châu thổ đến hạ châu thổ chỉ chênh nhau 2m).