Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh khẳng định nào sau đây là đúng

Câu hỏi: Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh khẳng định nào sau đây là đúng

A. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi, nhưng những thông tin tìm thấy đã được lấy ra nên không còn trong những hồ sơ tương ứng.

B. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi.

C. Tệp hồ sơ có thể xuất hiện những hồ sơ mới.

D. Những hồ sơ tìm được sẽ không còn tệp vì người ta đã lấy thông tin ra.

Đáp án B.

Giải thích: Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh thì trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi.