Sau khi lọc thì các hàng không thỏa mãn điều kiện sẽ

Câu hỏi: Sau khi lọc thì các hàng không thỏa mãn điều kiện sẽ

A. Các hàng đó bị xóa khỏi bảng

B. Các hàng đó hiển thị theo dữ liệu lọc.

C. Các hàng bị lỗi

D. Các hàng đó ẩn đi

Đáp án D.

Các hàng đó ẩn đi.