Sự phát triển nhanh chóng của ruộng đất tư hữu đã dẫn đến hậu quả

Câu hỏi: Sự phát triển nhanh chóng của ruộng đất tư hữu đã dẫn đến hậu quả

A. nông dân mất ruộng đất, bị bần cùng hoá

B. chính sách ruộng đất thời Lê sơ về cơ bản đã bị phá sản

C. người nông dân đã bị chiếm đoạt phần ruộng đất tư

D. ruộng đất bị bỏ hoang nhiều

Đáp án A.

Sự phát triển nhanh chóng của ruộng đất tư hữu đã dẫn đến hậu quả nông dân mất ruộng đất, bị bần cùng hóa.