Người đã chỉ đạo các thợ quan xưởng chế tạo thành công súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có lầu là

Câu hỏi: Người đã chỉ đạo các thợ quan xưởng chế tạo thành công súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có lầu là

A. Hồ Nguyên Trừng

B. Trần Hưng Đạo

C. Hồ Quý Ly

D. Hồ Hán Thương

Đáp án A.

Người đã chỉ đạo các thợ quan xưởng chế tạo thành công súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có lầu là Hồ Nguyên Trừng. Mục 5 (Phần II) Trang 105 SGK Lịch sử 10 cơ bản.