Các ngành sản xuất của các nước khu vực Đông Nam Á tập trung chủ yếu tại

Câu hỏi: Các ngành sản xuất của các nước khu vực Đông Nam Á tập trung chủ yếu tại

A. trung du và miền núi

B. miền núi và ven biển

C. ven biển và trung du

D. đồng bằng ven biển

Đáp án D.

Các ngành sản xuất của các nước Đông Nam Á tập trung chủ yếu tại vùng đồng bằng ven biển. Đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng,…