Sau cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa

Câu hỏi: Sau cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa

A. nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc

B. Đảng Dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc

C. Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc

D. Đảng tự do dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đáp án C.

Sau cuộc kháng chiến chống Nhật, ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến kéo dài trong ba năm (1946 – 1949) giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.