Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử

Câu hỏi: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử?

A. Nhận biết được mọi thông tin
B. Xử lý thông tin
C. Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài
D. Nhận thông tin

Đáp án A.

Nhận biết được mọi thông tin không phải là chức năng của máy tính điện tử vì máy tính điện tử không phải thông tin gì cũng nhận biết được.