Thể chế dân chủ ở Aten của Hy Lạp cổ đại có bước tiến bộ như thế nào

Câu hỏi: Thể chế dân chủ ở Aten của Hy Lạp cổ đại có bước tiến bộ như thế nào?

A. Tạo điều kiện cho vua thực hiện quyền chuyên chế thông qua các Viện nguyên lão

B. Tạo điều kiện cho các công dân có quyền tham gia hoặc giám sát đời sống chính trị của đất nước

C. Tạo điều kiện cho chủ nô quyết định mọi công việc

D. Tạo điều kiện cho chủ xưởng quyết định mọi công việc

Đáp án B.

Thể chế dân chủ Aten của Hi Lạp cổ đại hoạt động như sau:

– Hơn 30.000 công dân họp thành Đại hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước.

– Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người, làm thành một Hội đồng 500, có vai trò như “Quốc hội”, thay mặt dân quyết định công việc trong nhiệm kì 1 năm.

-> Việc thành lập Đại hội công dân và Hội đồng 500 có thể thay mặt dân quyết định công việc, tạo điều kiện cho các công dân có quyền tham gia hoặc giám sát đời sống chính trị của đất nước.