Sau chiến tranh lạnh hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển tập trung vào

Câu hỏi: Sau chiến tranh lạnh hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển tập trung vào

A. quân sự

B. khoa học

C. kinh tế

D. chính trị

Đáp án C.

Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào lĩnh vực kinh tế.