Điều không đúng với đặc điểm của giun đất thích ứng với sự trao đổi khí là

Câu hỏi: Điều không đúng với đặc điểm của giun đất thích ứng với sự trao đổi khí là

A. Tỉ lệ giữa thể tích cơ thể và diện tích bề mặt cơ thể khá lớn

B. Da luôn ẩm giúp các khí dễ dàng khuếch tán qua

C. Dưới da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp

D. Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể (s/v) khá lớn

Đáp án A.

Tỉ lệ giữa thể tích cơ thể và diện tích bề mặt cơ thể khá lớn.