Một trong những đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu hỏi: Một trong những đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

C. máy móc dần dần thay thế sức lao động của con người.

D. mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.

Đáp án B.

Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học công nghệ sau chiến tranh thế giới thứ hai là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.