Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo cần loại bỏ cây xấu khi

Câu hỏi: Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo cần loại bỏ cây xấu khi

A. Cây chưa ra hoa

B. Hoa đực chưa tung phấn

C. Hoa đực đã tung phấn

D. Cây đã kết quả

Đáp án B.

Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo cần loại bỏ cây xấu khi hoa đực chưa tung phấn – SGK Công nghệ 10 trang 15.